Regulamin sprzedaży produktów w sklepie internetowym artplus24.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.artplus24.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest firma ARTplus24 Sp. z o.o. (zwana dalej ARTplus24) z siedzibą przy ul. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 1, 30-217 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431188, NIP: 677-237-06-39, REGON: 122641397.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych – administratorem danych osobowych jest ARTplus24.
2. Demo - wersja demonstracyjna aplikacji internetowej lub grafiki udostępniana bezpłatnie w celu dokonania testów. Wersja demonstracyjna może być udostępniana na z góry określony czas.
3. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Klientowi Produktu określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
4. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
5. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
7. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie internetowej: artplus24.pl.
8. Sprzedawca - oznacza firmę ARTplus24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 1 w Krakowie, 30-217, będącą właścicielem praw do Sklepu Internetowego, uprawnionego do dysponowania jego zasobami;
9. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniony w domenie artplus24.pl
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
11. Produkt – oznacza towar lub usługę prezentowane na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;
12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
13. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
14. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zamówienie

1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
4. Klient składa Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do wypełnienia dedykowanego formularza i podania:
- w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
- w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Na podstawienia Zamówienia Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Produktu.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Produktu, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
8. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
9. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Produkt jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Produktu. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Produktu, który jest dostępny.
10. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Produktu do Klienta lub wykonania usługi, o czym jest informowany zgodnie z § 7 ust. 4.

§ 4 Płatności

1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, przy każdym produkcie podawana jest cena netto i brutto (zawierająca podatek VAT).
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
3. Do każdego Zamówienia po jego opłaceniu wystawiana jest faktura VAT.
4. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Klient dokonuje płatności za zamówione towary na podstawie faktury pro-forma wystawionej po złożeniu Zamówienia przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.

§ 5 Dostawa

1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.
2. Zakupione Produkty lub adresy serwerów, na których Produkty są zainstalowane wysyłane są na adres poczty e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia podawany jest w specyfikacji Produktu na stronie artplus24.pl.
4. Sprzedawca wysyła fakturę VAT po zaksięgowaniu płatności pocztą na adres wskazany w Zamówieniu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może zrezygnować z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Produktu, wysyłając na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 ust. 3 ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”:
a) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b) Produktów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklepartplus@artplus24.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 1, 30-217 Kraków.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu całości Produktów zakupionych w ramach odstępowanej Umowy oraz wszelkimi innymi składnikami zamówionych Produktów (akcesoria, instrukcje obsługi, dokumentacje, karty gwarancyjne).
4. Zwrot Produktu powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Produktu, zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.

§ 7 Reklamacje

1. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Produkt. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
2. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany Produkt, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
c) szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy składaniu Zamówienia lub  informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
d) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 9 Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

§ 10 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepartplus@artplus24.pl.
3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego .
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.